مختصری از فعالیت های انجام شده کمیسیون نظارت، بازرسی و معاصدت قضایی

بازرسی دفاتر :
تعداد بازرسی های انجام شده از دفاتر وکلای محترم در مشهد طی دو مرحله بازرسی انجام شده در هیات مدیره فعلی: ۱۴۷۲ مورد می باشد، 

تعداد بازرسی انجام شده درشهرستان ها طی دو مرحله بازرسی در هیات مدیره فعلی: ۶۳۱ مورد

تخلفات عمده مشاهده شده در بازرسی دفاتر
عدم نصب تابلوی بیرونی ۱۱.۵ درصد
عدم بایگانی منظم ۱.۴۲ درصد
عدم فعالیت در حوزه قضایی ۱۳ درصد
عدم اعلام تغییر آدرس ۱۴.۲۵ درصد
عدم نصب تابلوی حق المشاوره و پروانه وکالت ۵.۲ درصد
عدم همکاری با بازرسان ۵.۵ درصد
ارشاد و معاضدت قضایی:
تعداد وکلای معرفی شده به متقاضیان جهت وکالت معاضدتی در هیات مدیره فعلی(از۱/۴/۱۳۹۴) تا بهمن ماه ۹۷ : ۸۶۲ نفر
تعداد وکلای معرفی شده به واحد های ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری از تیر ماه ۱۳۹۴ تا بهمن ماه ۹۷ : ۱۴۸۱۰ نفر
تعداد مشاوره انجام شده در واحد های ارشاد و معاضدت قضایی از تیر ماه ۹۴ تا بهمن ماه ۹۷: ۱۸۸۷۲۷ مورد
تعداد وکلای تسخیری معرفی شده از دفتر استانی : ۷۸ نفر
رسیدگی به شکایات:
تعداد مشاوره های انجام شده با مراجعین توسط اعضای کمیسیون جهت پذیرش شکایت از وکلا از سال ۱۳۹۴ تا بهمن ۹۷: ۱۳۲۵ نفر
سال ۱۳۹۴ (۲۱۰ نفر) سال ۱۳۹۵( ۴۰۴ نفر) سال۱۳۹۶ (۴۹۲نفر) سال۱۳۹۷ تاکنون (۲۱۹نفر)
تعداد شکایات ثبت شده از سال ۹۴ تابهمن۹۷: ۳۵۰ مورد.
سال ۱۳۹۴(۹۶ مورد) سال۱۳۹۵(۹۹ مورد ) سال۱۳۹۶(۱۱۹مورد)سال ۱۳۹۷تابهمن ۹۷(۳۶ مورد )
تعداد شکایات ارجاع شده به دادسرای انتظامی : از ۳۵۰ پرونده ۷۲ فقره به تهران ارجاع گردیده است
تعداد شکایات سازش شده ثبت نشده ازتیرماه ۱۳۹۴تا بهمن ۹۷ : ۴۸۳ مورد
محکومیت های انتظامی
۱-توبیخ بدون درج در پرونده یک نفر.
۲-توبیخ با درج در پرونده ۱۱ نفر.
۳-توبیخ با درج در روزنامه رسمی ۹ نفر.
۴-تنزل درجه از پایه یک به پایه دو ۴ نفر.
۵-توقف در ارتقا پایه ۱نفر
۶-انفصال :۱۹ نفر( ۵سال ۱ نفر-۳سال ۳ نفر-دوسال یک نفر-شش ماه۸ نفر-سه ماه ۶ نفر).
۷-تعلیق در وکالت ۳ نفر.
۸-ابطال پروانه وکالت ۱۳ نفر.