اعضای کمیته معاضدت قضایی

علاءالدین رحمتی محمودی (رئیس کمیته معاضدت قضایی)/آقای علی اصغر تقی زاده (دبیر )آقای محمد وفایی(عضو)آقای رضا حضرتی(عضو) خانم سامیه صمدی( عضو)