اعضای کمیته بازرسی

آقای علی اکبر صفری(رئیس کمیته بازرسی)/خانم رحیمه آخوندزاده دبیر کمیته بازرسی/
آقای علیرضا پیمایش (عضو )/ آقای سید امید عادل احمدیان (عضو)/ آقای امرالله اخوان(عضو)