مختصری از فعالیت های انجام شده کمیسیون نظارت، بازرسی و معاصدت قضایی

بازرسی دفاتر : تعداد بازرسی های انجام شده از دفاتر وکلای محترم در مشهد طی دو مرحله بازرسی انجام شده در هیات مدیره فعلی: ...

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

مختصری از شرح وظایف

انجام بازرسی از دفاتر وکلا بصورت دوره ای و یا موردی و نظارت مستمر بر عملکرد اعضاء ....

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای کمیسیون

آقای مجتبی مصدقی نقندر (رئیس) آقای علی وظیفه شناس (نایب رئیس) آقای سید حامد کلالی (دبیر کمیسیون) ....


۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اسامی بازرسان حوزه قضایی مشهد

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اسامی دادرسان محترم

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای کمیته بازرسی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای کمیته معاضدت قضایی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸