اعضای کمیسیون

آقای احمد تاج محمدزاده (رئیس)
آقای دکتر سید رشید اعرابی مقدم(نایب رئیس)
خانم زهره ترحمی یوسفی (دبیر)
دکتر منصـور امیـرزاده
آقای حمید رضا آفرین
خانم طیبه مهرآذیــن
آقای مرتضی غفوریان