مختصری از فعالیت های انجام شده

انتشار مجله حقوقی وکیل دعاوی انجام ثبت نام در سامانه مجلات و اخذ مجوزات لازم برای مجله مرکز ...

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

مختصری از شرح وظایف

تشکیل کمیته های کیفری و حقوقی در جهت پاسخگویی به سوالات حقوقی وکلاء / تدوین جزوات....

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای کمیسیون

آقای احمد تاج محمدزاده (رئیس) آقای دکتر سید رشید اعرابی مقدم(نایب رئیس) خانم زهره ترحمی یوسفی (دبیر) ...

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸