اعضای کمیسیون

آقای سعید گل زاده (رئیس )/ آقای حمید اخوان (نایب رئیس)
خانم نسرین آذری نیک (دبیر)/ آقای ابوالقاسم فقیهی (عضو )
آقای محسن غلامی دامسکی (عضو )/آقای رضا غفاری (عضو )