فرم های بانک قرض الحسنه رسالت

۳۰ مرداد ۱۳۹۹

مختصری از شرح وظایف

انجام هرگونه خدمات رفاهی/ مذاکره اولیه با بانک ها و مؤسسات مالی جهت اخذ تسهیلات همکاران محترم...

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸