مختصری از فعالیت های انجام شده

 برگزاری همایش های روز وکیل مدافع با دعوت از کلیه اعضای محترم و مسئولین استان.برگزاری تور های ....

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

مختصری از شرح وظایف

انجام هرگونه خدمات رفاهی/ مذاکره اولیه با بانک ها و مؤسسات مالی جهت اخذ تسهیلات همکاران محترم...

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای کمیسیون

آقای سعید گل زاده (رئیس )/ آقای حمید اخوان (نایب رئیس) خانم نسرین آذری نیک (دبیر)....

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای کمیسیون رفاه و مختصری از شرح وظایف

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸