فیلم های آموزشی نحوه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت

💠 بخش اول
🖥️ ورود به سامانه، بیان الزامات قانونی جهت ثبت وکالت نامه و قرارداد الکترونیک وکالت، افزودن وکیل دوم و سوم، نوع قدرالسهم، نحوه مداخله و…

 

💠 بخش دوم:
🖥️ افزودن موکل: شخص حقیقی و شخص حقوقی، مجوزهای خاص جهت عدم ثبت نام موکل در ثنا و منضمات موردنیاز آنان،افزودن اشخاص صاحب حق امضاء به عنوان نماینده شخص حقوقی، برقراری رابطه نمایندگی قانونی، وکالت مدنی، طرف دعوا و…

 

 

💠بخش سوم:
🖥️ موضوع وکالت، اختیارات وکیل، شرایط قرارداد، مبلغ حق الوکاله، ثبت و ویرایش پیوست، چاپ پیش نویس قرارداد، ارسال پیامک رمز موقت و اخذ امضاء الکترونیک، تأیید نهایی قرارداد وکالت، ابطال و استعلام اصالت قرارداد وکالت و…