فیلم های آموزشی نحوه تمدید پروانه وکلای محترم

مرحله اول :

مشاهده فیلم های آموزشی در سایت عدالخانه و یا شرکت در آزمون

 

مرحله دوم: اخذنامه معرفی به سازمان امور مالیاتی

 

مرحله سوم : بارگذاری مدارک درخواست شده

 

 

مرحله چهارم: بارگذاری مفاصا حساب و پرداخت حق عضویت و ابطال تمبر در دفتر خدمات قضایی یا خودکاربری عدلیران