انعقاد تفاهم نامه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان خراسان رضوی و مرکز وکلای قوه قضائیه استان خراسان رضوی

به منظور بهرمندی و ارتقای همکاری بین انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان خراسان رضوی و مرکز وکلای قوه قضائیه استان خراسان رضوی ، نیل به اهداف برنامه توسعه فرهنگی و اجتماعی در عرصه های علمی، آموزشی ، پژوهشی و ترویجی تفاهم نامه ای منعقد شد.
زمینه های همکاری این تفاهم نامه موضوعات آموزشی ، پژوهشی و ترویج و نشر می باشد و بر اساس برنامه ها و روش های پیشنهادی کارگروه مشترک انجام خواهد شد.