اعضای گروه پارلمانی مرکز وکلای خراسان رضوی مشخص شدند

اعضای گروه پارلمانی مرکز وکلای خراسان رضوی مشخص شدند
طی مراسمی با اهدای حکم از سوی رئیس مرکز وکلای خراسان رضوی آقایان محمد سررشته دار، مجتبی مصدقی و خانم زهره ترحمی به سمت اعضای گروه پارلمانی مرکز وکلای خراسان رضوی منصوب شدن