مختصری از فعالیت های انجام شده

c مدت رسیدگی: از فروردین سال ١٣٩۵تا١٣٩٧
c تعداد درخواست ها با مقصد مرکز استان و توابع :٣۴مورد
c تعداد درخواست های بامقصد خارج از استان:۴ مورد
c انصراف ها: یک مورد
c نقص مدارک:دو مورد
c رسیدگی مجدد: یک مورد
c موافقت به مقصد مرکز استان: ٩ مورد
c موافقت به شهرهای مجاور مرکز استان:٣ مورد
c موافقت با خارج از استان:۴مورد
c عدم موافقت:٢۵مورد
c سایر: لزوم استعلام از حوزه مبدا