اعضای کمیته و مختصری از شرح وظایف

آقای حمیدرضا امیری (رئیس کمیته)
آقای مهـــدی خاکشـــور (دبیر)
آقای رضا غفــاری (عضو)
خانم زهرا خسروی (عضو)
خانم عشرت هژبر کلالی (عضو)
مختصری از شرح وظایف
با توجه به اختیار هیات مدیره طبق بند ١۶ماده ٢۶دستور العمل تشکیل هیات مدیره استانی در رسیدگی به درخواست های نقل وانتقال همکاران ،کمیته مربوطه تشکیل و اعضای آن به شرح فوق انتخاب گردید و متعاقب پذیرش و ارجاع درخواست ها کمیته مزبور در محل دفتر استانی امور مشاوران و وکلا استان خراسان رضوی هر دو هفته تشکیل و تصمیمات مقتضی معمول و مراتب را جهت اقدامات بعدی به هیئت مدیره مرکز گزارش نموده است و باستناد مقررات و با بررسی پرونده متقاضی ؛ تصمیم گیری مقتضی و اعلام نظر ویا دستورات لازم را صادر می نماید .