اعضاء و اهداف کمیته

علیرضا عاقلی مقدم/ مهدی احمدی/ امیر حسین ظریف مقدم
حمزه شکریان/علی غفوری/ احمد نجاتی/ سکینه سادات پاد

کمیته پیشگیری از وقوع جرم مرکز وکلای خراسان رضوی دارای دستور العملی است که سعی شده اهداف آن محدود به حوزه وکالت نباشد تا بتوانیم از این مسیر به جامعه و شهروندان منفعت و بهره ای برسانیم. عملکرد این کمیته به دو گونه است. یک انعکاس مطالب و مشکلات به همراه راهکارهای اجرایی به مسؤلین مربوطه و دیگری انعکاس این موارد به معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم و امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی جناب آقای مرتضوی که خوشبختانه اتفاقات خوبی از این مسیر در حوزه های مختلف رقم خورده است و کمیته های پیشگیری ادارات و نهادهای مختلف از فرصتی که ایشان فراهم نموده اند در حال بهره برداری به نفع مردم و در راستای اجرای وظایف خود می باشند

اهداف کمیته پیشگیری از وقوع جرم:
c مشارکت فعال وکلا در سطوح مختلف پیشگیری از وقوع جرم
c کاهش جرم و آسیب های اجتماعی منجمله در حوزه وکالت
c شناسایی عوامل جرم جزا و ارائه راهکارهای پیشگیرانه
c ایجاد حساسیت در نهادهای موثر در پیشگیری از وقوع جرم