آراءکمیسیون ماده صد /عوارض کسب و پیشه

در خصوص کاربری دفاتر وکلا وعوارض کسب و پیشه ادعاهای شهرداری موراد ذیل جهت مزید استحضار تقدیم می گردد :

۲۶ اسفند ۱۳۹۸

استقرار تیم بررسی و تکمیل اظهار نامه های مالیاتی

تیم بررسی و تکمیل اظهار نامه های مالیاتی جهت تسهیل دسترسی همکاران محترم در مکان مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان مستقر گردید

۱۹ خرداد ۱۳۹۸

مختصری از فعالیت های انجام شده

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضاء و اهداف کمیته

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

مختصری از فعالیت های انجام شده

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای کمیته و مختصری از شرح وظایف

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

مختصری از فعالیت های انجام شده مرکز داوری

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای مرکز داوری و مختصری از شرح وظایف

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دریافت ایران کارت

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

ا استفاده از کارت های شناسایی جدید، تردد در مراجع قضایی تسهیل شده است.

وکلای محترم میتوانند با رعایت موارد ذیل نسبت به ثبت نام کارت شناسایی هوشمند اقدام نمایند.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸