اهم مصوبات جلسه هیئت مدیره مرکز وکلای استان خراسان رضوی

اهم مصوبات جلسه هیئت مدیره مرکز وکلای استان خراسان رضوی در جلاسات هفتم و بیست و یکم مرداد ماه 99

۲۲ شهریور ۱۳۹۹