مختصری از فعالیت های انجام شده

ارائه گواهی شرکت در دوره به تعداد ۲۵۳ نفر در طول مدت ۹ دوره
* صدور ۲۵۰ فقره پروانه پایه یک از سال ۹۴
* برگزاری کارگاه های آموزشی به شرح ذیل
۱- جلسه کارگاه آموزشی آیین دادرسی کیفری (مهر ۱۳۹۴)
۲- کارگاه قانون آیین دادرسی کیفری (آبان ۱۳۹۴)
۳- کارگاه حقوق خانواده (مرداد ۱۳۹۵)
۴- کارگاه جرائم منافی عفت (اردیبهشت ۱۳۹۷)
۵- کارگاه جرم فعل حرام (اردیبهشت ۱۳۹۷)
۶- کارگاه شروط ضمن عقد نکاح (اردیبهشت ۱۳۹۷)
۷- کارگاه دعاوی مرتبط با طلاق (اردیبهشت ۱۳۹۷)
* جلسه کارگاه وقف ( مهر ۱۳۹۷)
* برگزاری ۷ دوره کلاس های ارتقاء پایه دو به یک از سال ۹۴
* مجموع اختبار های انجام شده از سال ۹۴ تا ۹۷ به شرح ذیل می باشد
* ۱۷ مورد اختبار در سال ۱۳۹۴
* ۳۰ مورد اختبار در سال ۱۳۹۵