اعضای کمیسیون

آقای جواد عطاری بهار (رئیس )/ آقای دکتر سید رشید اعرابی مقدم (نایب رئیس)/ خانم مریم قاضی (دبیر) / آقای دکتر کیوان ضیاء/ آقای دکتر منصور امیر زاده جیرکلی / آقای محسن موقر داوودلی / آقای محمود فرهنگ دوست