مختصری از فعالیت های انجام شده

صدور 250 فقره پروانه پایه یک از سال 94* برگزاری کارگاه های آموزشی به شرح ذیل.....

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

مختصری از شرح وظایف

برگزاری کلاسهای علمی کارآموزان وکالت/ برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت و یا کارگاه...

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای کمیسیون

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

فایل صوتی کلاس آموزشی معرفی فعل حرام

استاد مسگرانی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

فایل صوتی کلاس معرفی جرایم منافی عفت

استاد مسگرانی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸