مختصری از شرح وظایف

برگزاری جلسات مذهبی و عبادی/ تشکیل بسیج وکلاء/ ارتباط با مراکز فرهنگی استان/ تعامل با دوایر حقوقی کلیه ادارات استان/ تعامل و ایجاد ارتباط با مدیران مسئولین استان/ تشکیل جلسات به مناسبت های مختلف سیاسی )/ تدوین جزوات آموزشی برای کلیه ی اقشار جامعه/ تعامل با حوزه های علمیه استان در جهت امور تحقیقاتی و آموزشی