دومین کارگاه تخصصی در راستای تحکیم بنیان خانواده برگزار شد

 

دومیـن کارگاه تخصصی در راستای تحکیـــــم بنیان خانواده در حوزه مهارت های ارتباطی بین زوجین، روز شنبه ۹ شهریور در مکان مرکز وکلای خراسان بامحورهای ذیل برگزار گردیــد: *شناسایی طرحواره ها(پیش فرض های) کارآمد ونا کار آمد فی مابین زوجین. *بررسی پیش فرض های نا کارآمد وچالش های آن در دوران کودکی وزندگی مشترک زوجین. *مداخله در سیستم ارتباطی بین زوجین از طریق شناسایی ،ارائه راه حل وتغییر طرحواره های ناکارآمد . ادامه این سلسله کارگاه ها جهت حضور علاقه مندان در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد.