دومین کارگاه تخصصی در راستای تحکیم بنیان خانواده برگزار شد

دومیـن کارگاه تخصصی در راستای تحکیـــــم بنیان خانواده در حوزه مهارت های ارتباطی بین زوجین، روز شنبه 9 شهریور در مکان مرکز وکلای خراسان بامحورهای ذیل برگزار گردیــد

۱۱ شهریور ۱۳۹۸

دوازدهمین جلسه ی هم اندیشی بانوان برگزار شد .

دوازدهمین جلسه ی هم اندیشی بانوان پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۲ با حضور جمعی از مهربانوهای وکیل برگزار گردید .

در این جلسه ، همکارانی که در پرونده های جریانی خویش یا طرح پرونده جدید دچار اشکال و ابهام بودند از همفکری و تجربیات سایر همکاران خصوصا پیشکسوتانِ مجرب بهره مند گشتند .

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

مختصری از فعالیت های انجام شده

کمک به زلزله زدگان کرمانشاه از طریق صندوق خیریه.کمک به ایتام و پوشش خانواده های نیازمند در جامعه....

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

مختصری از شرح وظایف

گزاری جلسات مذهبی و عبادی/ تشکیل بسیج وکلاء/ ارتباط با مراکز فرهنگی استان/ تعامل با دوایر...

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای کمیسیون

آقای محمد مسرور (رئیس ) / آقای محمدرضا پور محرر ( نایب رئیس) ...

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای کمیسیون فرهنگی و مختصری از شرح وظایف

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

کمک به هموطنان عزیز سیل زده

۲۵ فروردین ۱۳۹۸