مختصری از شرح وظایف

گزاری جلسات مذهبی و عبادی/ تشکیل بسیج وکلاء/ ارتباط با مراکز فرهنگی استان/ تعامل با دوایر...

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸