داده‌های دولتی ‌باز و حق بر اطلاعات : فرصت‌ها و موانع

کتلین جانسن، مرکز میان‌رشته‌ای حقوق و آی‌سی‌تی، دانشگاه کاتولیک لوون (KU Leuven)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

وکلا در اوج حرفه کاری خود: مطالعه طولی ۳۰ ساله در ارتباط با رضایت شغلی و رضایت از سطح زندگی

چکیده
یک دهه پیش، مطالعه‌ای طولی را در مدّت بیست سال انجام دادیم که موضوع آن رضایت شغلی و رضایت از سطح زندگی بود. این پژوهش بر روی دانشجویان پذیرفته‌شده در دانشکده حقوق دانشگاه ویرجینیا در سال ۱۹۸۷ صورت گرفت. در پژوهش حاضر، تحقیقات خود را از ۲۰ سال به ۳۰ سال گسترش دادیم، یعنی از زمانی که متوسّط سن شرکت‌کنندگان در پژوهش ۴۳ سال بود تا هنگامی که میانگین سن آنها به ۵۳ سال رسید. در مطالعه سال ۲۰۱۷ اساساً همان ابزاری را استفاده کردیم که در سال ۲۰۰۷ به کار رفته بود؛ به‌علاوه بخشی جدید که به ارزیابی تأثیر عوامل بالقوّه‌ای می‌پردازد که توانسته است به گونه‌ای بر شرایط کاری شرکت‌کنندگان در تحقیق طی یک دهه اخیر اثرگذار باشد ؛ از جمله تأکیدی قوی‌تر بر ثبات اقتصادی. نرخ پاسخ‌دهندگان به پژوهش سال ۲۰۱۷ برابر ۸۱ درصد پاسخ‌هایی بود که در سال ۲۰۰۷ داده شد (که شامل ۵۸ درصد پذیرفته‌شدگان سال ۱۹۸۷ می‌شد). متوجّه شدیم که شرکت‌کنندگان مسیرهای شغلی مختلفی را برگزیده‌اند؛ بیش از یک‌چهارم شرکت‌کنندگان حاضر در پژوهش، فضای کاری مستقل نداشتند و نیز دقیقاً یک‌سوّم آنها طی دهه گذشته شغل خود را تغییر داده بودند. تمایز جنسیتی مشخّص در زندگی حرفه‌ای شرکت‌کنندگان ادامه‌دار بود (به‌عنوان مثال زنان بیشتر از مردان اشتغال تمام‌وقت را کنار می‌گذاشتند تا بتوانند از فرزندان خود مراقبت کنند (۳۰ درصد در برابر ۴ درصد)). بررسی شرایط کاری در مؤسسه‌های حقوقی بزرگ خصوصی مسئله‌دار بود به‌خاطر آن که بخشی از شرکت‌کنندگان به‌طور منفی تحت تأثیر تأکید جدی بر ثبات اقتصادی بودند. این میزان در آن مؤسسه‌های بزرگ دو برابر بیشتر از شرایط کاری در دیگر محیط‌های کاری بود (۷۷درصد در برابر ۳۸ درصد).

در نهایت، هر دو عامل رضایت شغلی و رضایت از سطح زندگی نرخ بالایی را نشان می‌دادند. ۷۷ درصد شرکت‌کنندگان از تصمیم خود مبنی بر انتخاب شغل وکالت راضی بودند و ۹۱ درصد از زندگی خود به‌طور کلی رضایت داشتند.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸