اعضای هیئت مدیره دوره اول

 

اعضای هیئت مدیره دوره اول

آقای علی غفوری

رئیس هیئت مدیره