قوه قضائیه اقامه كامل عدل و قسط را در جامعه تضمين مي كند و ملاك اقامه ي عدل نيز اجراي صحيح قانون مي باشد.